miércoles, 22 de abril de 2015

Movilizaciones para la celebración del 8º año en el que se colocó la pancarta del nuevo IES

Desde la COORDINADORA DE CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DISTRITOS PATRAIX-JESÚS hemos recibido el siguiente manifiesto, el cual acompañado de una hoja de recogida de firma que estará en diversos lugares para que todo aquel que quiera adherirse a él pueda hacerlo firmando con su DNI. En el IES habrá una hoja de recogida de firma en el despacho del AMPA, se llevará a les Trobades d'escoles en valencià del día 26 de abril en Ruzafa y el mismo día 5 de mayo en la celebración del 8º aniversario del IES no construido.

MANIFEST DE LA COORDINADORA DE CENTRES EDUCATIUS DELS DISTRICTES PATRAIX-JESÚS

“SÍ A l’INSTITUT PÚBLIC “NOU PATRAIX, NO AL C.I.S.”

            El curs que ve es complixen 20 anys del mapa escolar, document que plantejava la necessitat de construir l'“IES NOU PATRAIX”. Anys després, les autoritats van triar un solar, van plantar un cartell, van publicar en el DOGV la licitació del projecte, i inclús es van arribar a pagar la llicència d’obres. Però no va arribar a construir-se a causa de la desídia dels gestors polítics que van centrar tota la seua atenció i els nostres diners en obres i esdeveniments espectaculars que ens han traduït en un deute letal per als servicis públics. I mentrestant els problemes originals de falta de recursos educatius han continuat creixent provocant l’augment de la ràtio en les aules, que l’IES Juan de Garay es trobe funcionant a doble torn, que en centres de primària s’escolaritze alumnes de 1r i 2n d’ESO, que molts centres de primària de la zona tinguen adscrits centres de secundària molt allunyats, alhora que se suprimixen línies d’infantil i primària en el barri.
            Aquesta Coordinadora seguix reivindicant per tant, la necessitat de construir un institut d’educació secundària públic i rebutja de front l’última proposta de les autoritats educatives que consistix en la cessió de sòl públic a una empresa privada perquè facen de l’educació un negoci amb un concert educatiu assegurat.
            Ara ens volen fer creure que els CIS són la solució, però la realitat és que la Generalitat és incapaç de fer front a la construcció d’infraestructures fonamentals. Aquesta situació es pretén disfressar amb un missatge a favor de la llibertat d’elecció de les famílies que segons ells opten cada vegada més per centres concertats. Açò és fals: les famílies cerquen la millor educació per als seus fills en un sistema públic que hauria de garantir nivells d’excel·lència semblants en tots els centres. Però la realitat és l’abandonament de els centres públics, la falta de manteniment, professorat reduït, no es cobrixen les vacants, ràtio excessiva, etc. Buscant forçar un èxode cap als centres concertats i així tancar el cercle, justificant la necessitat incrementar-los. Primer creen el problema i després ens venen la solució i a un alt preu perquè l’educació concertada, segons l’OCU, és quasi un 70% més cara per a les famílies que la pública. No obstant això, els resultats acadèmics són semblants a pesar del filtre socioeconòmic o ideològic que apliquen a les famílies els centres concertats.
Açò unit que l’escola pública és integradora, igualitària i lliure ens reafirma en la defensa del model públic d’ensenyament.
            Per tant, reivindiquem l’Institut d’Educació Secundària Públic i de Qualitat “NOU PATRAIX” i rebutgem el CIS perquè suposa un canvi encobert de model educatiu, el fi del qual és convertir els centres públics en solucions assistencials per a les famílies que no puguen optar a un centre privat.
València 10 de febrer de 2015


MANIFIESTO DE LA COORDINADORA DE CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DISTRITOS PATRAIX-JESÚS

“SÍ AL INSTITUTO PÚBLICO “NOU PATRAIX, NO AL C.I.S.”

            El curso que viene se cumplen 20 años del mapa escolar, documento que planteaba la necesidad de construir el “IES NOU PATRAIX”. Años después, las autoridades eligieron un solar, plantaron un cartel, publicaron en el DOGV la licitación del proyecto, e incluso se llegaron a pagar la licencia de obras. Pero no llegó a construirse a causa de la desidia de los gestores políticos que centraron toda su atención y nuestro dinero en obras y eventos espectaculares que se han traducido en una deuda letal para los servicios públicos. Y mientras tanto los problemas originales de falta de recursos educativos han seguido creciendo provocando el aumento de la ratio en las aulas, que el IES Juan de Garay se encuentre funcionando a doble turno, que en centros de primaria se escolarice alumnos de 1º y 2º de ESO, que muchos centros de primaria de la zona tengan adscritos centros de secundaria muy alejados a la vez que se suprimen líneas de infantil y primaria en el barrio.
            Esta Coordinadora sigue reivindicando por tanto, la necesidad de construir un instituto de educación secundaria público y rechaza frontalmente la última propuesta de las autoridades educativas que consiste en la cesión de suelo público a una empresa privada para que hagan de la educación un negocio con un concierto educativo asegurado.
            Ahora nos quieren hacer creer que los CIS son la solución pero la realidad es que la Generalitat es incapaz de afrontar la construcción de infraestructuras fundamentales. Esta situación se pretende disfrazar con un mensaje en favor de la libertad de elección de las familias que según ellos optan cada vez más por centros concertados. Esto es falso: las familias buscan la mejor educación para sus hijos en un sistema público que debería garantizar niveles de excelencia similares en todos los centros.  Pero la realidad es el abandono de los centros públicos, la falta mantenimiento, profesorado reducido, no se cubren las vacantes, ratio excesiva, etc. Buscando forzar un éxodo hacia los centros concertados y así cerrar el círculo justificando la necesidad incrementarlos.  Primero crean el problema y después nos venden la solución y a un alto precio pues la educación concertada, según la OCU, es casi un 70% más cara para las familias que la pública. Sin embargo los resultados académicos son similares pese al filtro socio-económico o ideológico que aplican a las familias los centros concertados.
Esto unido a que la escuela pública es integradora, igualitaria y libre nos reafirma en la defensa del modelo público de enseñanza.
            Por tanto revindicamos el Instituto de Educación Secundaria Público y de Calidad “NOU PATRAIX” y rechazamos el CIS porque supone un cambio encubierto de modelo educativo cuyo fin es convertir los centros públicos en soluciones asistenciales para las familias que no puedan optar a un centro privado.
Valencia 10 de febrero de 2015
FUENTES:
No hay comentarios: